Make your own free website on Tripod.com

ระบบคุณภาพ

       จะกล่าวถึงความรับผิดชอบ อำหนาจหน้าที่ กิจกรรมคุณภาพ การวางแผนคุณภาพและโครงสร้างเอกสาร ในระบบ เพื่อประกันว่า หน่วยงานสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ ได้  โดยที่บอกว่าในระบบคุณภาพ ผอ. รวมทั้ทุกคนต้องมีหน้าที่ในการปฎิบัติตาม ข้อกำหนดืที่ระบุไว้ จากนั้นก็จะบอกว่าเอกสารที่ใช้ในระบบมีอะไรบ้าง โดยการกำหนดเป็นเลขระหัส ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างที่ใช้ในระบบ ต้องมีการระบุไว้ อย่างครบถ้วน

ตัวอย่งแผนคุณภาพ

 

 

 

โครงสร้างระบบเอกสาร

       เอกสารใน ISO ดูจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อเด่นชัดที่สุด ของระบบ นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ HA โครงสร้างเอกสารจะประกอบไปด้วย 4 ประเถท

คู่มือคุณภาพ

ระเบียบปฎิบัติ (มักจะเรียก ย่อๆ ว่า SP )

วิธีปฏิบัติงาน (อันนี้เรียก work in ทำไมไม่เรีก WI เหมือน SP ไม่รู้นะ )

แบบฟอร์มและบันทึกคุณภาพ

        house14b.gif       arrow11_R.gif